SPROGLIGE VANSKELIGHEDER

Sprog- og/eller talevanskeligheder hos børn

Arten af sproglige vanskeligheder, som er omfattet af dette tilbud er:

 • Impressive, forståelsesmæssige sproglige vanskeligheder.
 • Pragmatiske sprogvanskeligheder, hvilket vil sige vanskeligheder med at forstå verbal og /eller nonverbal kommunikation.
 • Ekspressive, udtryksmæssige vanskeligheder. At finde ordene eller få sætningerne til at hænge sammen.
 • Verbal dyspraksi.
 • Fonologiske / udtalemæssige vanskeligheder.
 • Tidlig intervention (de første leveår) ved usikkerhed om, hvorvidt den kommunikative udvikling forløber som den helst skal. Læs om sproglig udvikling

Ekspressive sprogvanskeligheder:

Nedsat evne eller forsinkelse i forhold til at udtrykke sig tydeligt med det verbale sprog, kan have at gøre med en eller flere af følgende sproglige områder:

Syntaks og morfologi:

 • Vanskeligheder med sætningsopbygning.
 • Ords bøjninger og brug.
 • Det aktive ordforråd kan være for lille for alderen.

Fonologi:

 • Vanskeligheder med udtale af de enkelte fonemer i sig selv eller i sammenhæng med andre fonemer.
 • Lyde i ord udtales ikke eller med forkert lyd.
 • Talen kan være helt eller delvis uforståelig.

Læbe-ganespalte, læsp, snøvl:
Udtalen kan være præget af fysiologiske forhold i munden.

Verbal dyspraksi:
Det sproglige udtryk hæmmes af neurologisk betinget nedsat mundmotorisk funktion, samt neurologisk betinget nedsat evne til at processere lyd.

Læs mere
Ekspressive sprogvanskeligheder kan betyde at:
 • Barnet har svært ved at gøre sig forståelig.
 • Barnet misforstås eller overhøres.
 • Det har sværere ved at tilkendegive ønsker og behov.
 • Der er øget risiko for mobning.
 • Barnet kan blive selvusikker og hæmmet.
 • Risiko for isolation og lavt selvværd.
 • Læseindlæring forsinkes.
Du kan hjælpe dit barns ekspressive sprog på vej ved at:
 • Være opmærksom og lyttende og ved at eftersige barnets udtalelser med korrekte lyde eller udfylde manglende ord i sætningerne. (Aldrig rette på barnet, da det så risikerer at føle sig forkert).
 • Ved at lege med sprogets form, lyde, ord og sætninger.
 • Ved at læse og fortælle historier på en måde, der inddrager barnet i fortællingen.
 • Ved at synge og sige rim og remser.
 • Ved at spille spil med lyde, ord og sætninger.
 • Generelt øge den sproglige opmærksomhed ved at sætte ord på handlinger og oplevelser mv.

Pragmatiske sprogvanskeligheder:

Vanskeligheder med sproget i brug i sociale sammenhænge.

Sproglige intentioner misforstås ofte.

Svært ved at forstå uudtalte betydninger i sproget såsom ironi, sprogbilleder, ordspil, ordsprog etc.

Andres kropssprog eller mimik kobles ikke altid sammen med det der udtales.

Konkret opfattende.

Der kan være/ er ofte generelle impressive sprogvanskeligheder også.

Et barn med pragmatiske sprogvanskeligheder har som oftest lyst til kommunikation, selv om det ofte afføder store frustrationer.

Læs mere
Pragmatiske sprogvanskeligheder kan betyde at.
 • Barnet kobles af i samvær med andre.

 • Den generelle udvikling forstyrres og vanskeliggøres.

 • Vanskelighederne fører til isolation.

 • En oplevelse af at være forkert og anderledes.

 • Store frustrationer og vredesudbrud.

 • Forvirring og desorientering.

 • Lavt selvværd.

Du kan hjælpe dit barns pragmatiske vanskeligheder ved at:
 • Have et godt overblik over omfanget af barnets vanskeligheder.
 • Lege med ord og begreber og måder at kommunikere på.
 • Have øget og bevidst fokus på sproglige vendinger, der skal ’oversættes’, ofte konkretiseres for barnet.
 • Fortælle historier og snakke om figurernes eventuelle intentioner og reaktioner og deraf følgende sproglige udtryk.
 • Tale om oplevede hændelser ved at have fokus på helheden og intentionen.
 • Spørge ind til hvad barnet erfarer og oplever i bestemte situationer. Bidrag med forståelse, evt. tolkningsmuligheder og nuancering.
 • Sætte ord på handlinger, ords og sproglige vendingers flertydighed.
 • Oversæt ironi og sarkasme.

Impressive sprogvanskeligheder:

Nedsat forståelse af det talte sprog.

Forstår ikke beskeder og instrukser.

Manglende ordkendskab.

Impressive sproglige vanskeligheder kan betyde at:
 • Kommunikation er vanskelig.
 • Barnet hægtes af i sociale sammenhænge.
 • Barnets føler sig anderledes og isoleres.
 • Læringsprocesser forsinkes.
 • At det ekspressive sprog forsinkes.
Du kan hjælpe dit barns impressive sprog på vej ved bl.a. at:
 • Lege med ord og begreber.
 • Have bevidst fokus på sproglige vendinger.
 • Læse med barnet på en måde, der inddrager barnet i læsningen eller fortællingen. (Dialogisk læsning)
 • Visualisere sproget, hvilket vil sige at bruge billeder samtidig med ord, ved at pege på det man snakker om, ved bruge håndtegn og kropsudtryk mv.
 • Sætte ord på handlinger, oplevelser og genstande.
 • Ved generelt at være opmærksom på at kommunikere på barnets niveau.

Generel effekt af øget fokus på og støtte i sprogudviklingen

Effekten af opmærksomheden og støtten ved sprogudviklingen vil være/er, at barnet vil være i bedre stand til at forstå sine omgivelsers ytringer og intentioner, og at det selv vil blive bedre til at udtrykke sig på en måde, så det tilsvarende kan forstås og blive mødt af omgivelserne. Den sproglige opmærksomhed og indsats vil øge barnets trivsel og dets generelle og læringsmæssige udvikling.

Da et barns kommunikative og sproglige udvikling derfor er afgørende for den måde, det indgår i relationer på og den måde det indlærer på, er det utroligt vigtigt, at børn støttes og hjælpes godt på vej med sproget.

Dit barns sproglige udvikling

Er du i tvivl om dit barns sproglige udvikling kan du få en snak med en talepædagog enten via dit barns institution eller alternativt i privat regi.

Da der spares kraftigt i de kommunale budgetter kan det af og til komme til gå ud over indsatsen i forhold til børn med sproglige vanskeligheder, og derfor kan det være godt at have muligheden for privat assistance.

Jeg har som privat talepædagog/logopæd mulighed for at yde den ekstra indsats, den dybdegående gode sparing og rådgivning og /eller netop den sprogtræning som dit barn har brug for.

Kontakt mig for en uforpligtende telefonsnak eller mailkorrespondance:

HAR DU SPØRGSMÅL?