OM SPROGLIG UDVIKLING

Dit barns sproglige udvikling

Sprog er mere end tale. Sprog er kommunikation og vi kommunikerer med hinanden på mange måder. Vi kommunikerer med hele vores udtryk, mimik, kropsbevægelser og kropsholdning.  Vi ’taler’ nærmest uophørligt ved den måde, vi sender signaler ud i verden på.

Kommunikation er essentielt for at kunne forstå hinanden og danne gode relationer, og derfor er kommunikation grundlaget for en god talesproglig udvikling.

Den sproglige udvikling starter allerede i fostertilstanden gennem kontakt og lyde og bevægelser og næres og udvikles videre efter fødslen af den tætte kontakt mellem spædbarnet og omsorgsgiver.

Pragmatisk sprog

Gennem god øjenkontakt, mimik og spejlinger, berøring og bevægelse ’taler’ vi med det spæde barn og styrker dets selvoplevelse og omverdensoplevelse.

Når barnet får reaktioner på sin pludren er de første skridt taget til udviklingen af talesproget. Når omsorgsgiveren sætter ord på handlinger og bevægelser øges forståelsen for sproget.

Sprogudviklingen styrkes ved at synge sange, ved at lytte og dele oplevelser af alle de lyde der omgiver os i det daglige, f.eks. lyden af en fugl der pipper, en hane der drypper, en bil der starter osv. Opmærksomheden på alle disse sansemæssige oplevelser og delingen af dem i en tryg relation er fundamentet for en god sproglig og kommunikativ udvikling.

Problemer i den kommunikative udviklingsfase kan give barnet pragmatiske sprogvanskeligheder.

Læs mere her

Impressivt sprog

Når den voksne snakker med barnet i en god tæt kontakt og sætter ord på handlinger og ting, der røres ved og følelser der udtrykkes, så lærer barnet lettere at sammenkoble ordlyden med mening, og vil hurtigere forstå ords og sætningers betydning.

Sprogforståelsen er derfor et vigtigt udgangspunkt for at komme videre til selv begynde at bruge talesproget adækvat.

Jo større det indre ordforråd er, jo lettere vil det være at finde og bruge ordene til at udtrykke sig med. Jo oftere barnet har hørt ordene anvendt i forståelige sætninger, jo lettere vil det være selv at sætte ordene sammen og danne sætninger.

Ved problemer med sprogforståelse:

Læs mere her

Ekspressivt sprog

Kan barnet forstå kommunikation og talesprog og kan det finde ordene til at danne sætninger og udtrykke sig med, så har barnet har gode forudsætninger for videre udvikling.

Er ovenstående sproglige områder i god udvikling, har barnet fået et godt sprogligt fundament, også selvom der evt. skulle være problemer med udtalen af sprogets lyde.

Fonologi / udtale

Hvis der ikke er neurologiske eller fysiologiske forhold, der gør udtalen besværlig kan barnet med eller uden forsinkelse som regel lære at udtale talelydene korrekt.

Det lille barn lærer lydene at kende ved at høre dem tydeligt fra omsorgsgiver, ved at pludre, lege med tunge, mundbevægelser og aspiration og lytte til de forskellige lydlige outputs, der derved kommer ud af munden. Hvis børn oplever at det er sjovt at lege med talelydene, f.eks. ved at rime eller lave remser og vrøvleord, vil implementeringen af lydene i talen gå hurtigere.

Problemer med det ekspressive sprog, herunder udtale:

Læs mere her

Oversigt over sprogets udvikling i aldersfaser

Udvikling i sprog/pludren: Nyfødt – 50 uger

Nyfødt – 6 uger:
Vegetative lyde (host mv.)

6-16 uger:
Vokalpludren, øget stemmekontrol, ind og ud bevægelser med tungen.

16-30 uger:
Konsonantlignende lyde kombineret med vokaler.

30-50 uger:
Stavelsespludren
Mere varieret stavelsespludren.
Svarpludren

Udvikling i sprog 15 mdr. – 2 år

A’ det?
Ordeksplosion: Når barnet bruger 10-50 ord.
To ords sætninger.
Sprogforståelse udvikles fra situationsbunden til mindre situationsbunden.
Enkeltords forståelse udvikles til at forstå små sætninger.

Udvikling i sprog 2-3 år

Kan klare to opfordringer.
Forstår kombinationer af substantiver og verber.
Pludresprog er slut.
Bruger personlige stedord.
Bruger 3 ordssætninger.
Forståelse af farver.

Udvikling i sprog 3-4 år

3-5 ordssætninger.
Kan fortælle om hændelser.
Taler højt for sig selv.
Begyndende bøjning af ordene.
Mest almindelige hverdagsord kendes.
Forstår enkle spørgsmål og svarer relevant.
Fortsat svært ved kollektive beskeder.
Sprogforståelsen i nu og her situationer skal være i orden.

Udvikling i sprog 4-5 år

Kan klare 3 opfordringer.
Forstår forholdsord og begyndende tidsbegreb.
Taler og spørger meget.
Leger med sproget, laver vrøvleord, rim og remser.
Laver længere sætninger.
Læser højt efter billeder.

Udvikling i sprog 5-6 år

Taler rent og i korrekt opbyggede sætninger.
Har lært sprogets struktur (Ordklasser, sætningsformer og bøjningsformer).
Har omkring 14000 ord.

Udtalen:

Når barnet er 2 år, forstår omgivelserne ca. 25%
Typisk høres at barnet fronter, dvs. lægger lydene frem i munden, så k-, og g-, lyde erstattes af t-, og d-. Konsonantklynger forenkles.
Når barnet er 3 år forstår andre end de nære voksne også hvad barnet siger.
Ved 4 år er udtalen næsten fejlfri.

HAR DU SPØRGSMÅL?